The devil’s eyes- 4er Polaroid BW 600 mit Blattsilber.